Regulamin serwisu nekera.pl

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1 Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Nekera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 49 kod pocztowy 00-695, NIP: 7010957111, KRS: 0000815830, REGON: 384937226.
Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym https://nekera.pl oraz https://polskiebonyturystyczne.pl
Umowa/Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
Produkt - dostępna w Sklepie usługa (np. wycieczka w postawi pakietu przelot +hotel), będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: rezerwacje@nekera.pl, info@polskiebonyturystyczne.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 212 05 00
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pracy Centrum Rezerwacji, które są podane na stronie głównej sklepu https://nekera.pl.

§ 3 Wymagania techniczne

1.Do korzystania ze 100% funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. telefon komórkowy, laptop, tablet.
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
- aktywny numer telefonu
- włączona obsługa plików cookies

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5 Proces składania Zamówienia

1, W celu złożenia Zamówienia należy:
- wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia
- wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, w tym danych kontaktowych (np. e-mail, telefon).
- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie (zgodnie z warunkami płatności znajdującymi się na stronie https://www.nekera.pl/regulaminy/)
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
- Płatności elektroniczne
- Płatność kartą płatniczą.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument posiada możliwości rezygnacji z Umowy zgodnie warunkami podróżowania, znajdującymi się na stronie https://www.nekera.pl/regulaminy/, które są zgodne z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6.Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa i zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności i cookies

Strzałka